Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


2017

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa za 2017.

2018

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
  • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
  • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak

 

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa za 2018.