PROPISI

LUČKA UPRAVA SISAK

PROPISI I PRISTOJBE

 • Lučka uprava Sisak naplaćuje pristojbe za korištenje svojih usluga, kao što su ukrcaj/iskrcaj tereta i putnika, ležarina i vez plovila. Visina pristojbi ovisi o vrsti plovila, duljini boravka u luci i korištenim uslugama.

PROPISI

1. Statut Lučke uprave Sisak (pročišćeni tekst)

2. Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak (N.N. 108/06)

3. Pravilnik o redu u pristaništu – za Brodogradilišno pristanište Galdovo

Odluka o izmjenama odluke o visini Lučkih pristojbi – 27.06.2023

LUČKA UPRAVA SISAK – PRISTOJBE

Na temelju članka 136. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (“Narodne novine” br. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14), točke X. Naredbe o kriterijima za određivanje visini lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda (“Narodne novine” br.124/15, 128/15) i članka 8. stavka 1. točke 3. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („Narodne novine“ 100/08, 76/12) Upravno vijeće Lučke uprave Sisak na svojoj 17. sjednici održanoj 17.03.2016.god. i 8. sjednici održanoj 29.06.2017.god. donosi

ODLUKU O VISINI LUČKIH PRISTOJBI U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA

I. UVODNE ODREDBE

 • Ovom Odlukom određuje se visina lučkih pristojbi u lukama i pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak, obveznici plaćanja lučkih pristojbi kao i način i uvjeti pod kojima se lučke pristojbe naplaćuju.
 • Lučke pristojbe iz ove Odluke naplaćuju se u obliku pristojbe za uporabu obale ili pontona, ležarine i pristojbe za vez.

II. PRISTOJBA ZA UPORABU OBALE ILI PONTONA

 • Pristojba za uporabu obale/pontona plaća se za plovilo koje koristi javnu i privatnu luku i javno ili privatno pristanište u svrhu ukrcaja i /ili iskrcaja tereta ili putnika, opskrbe plovila gorivom, mazivom, vodom i namirnicama.
 • Pristojbu za uporabu obale/pontona ne plaćaju hrvatska javna i vojna plovila.
 • Pristojbu plaća brodar, njegov agent ili druga osoba koja zastupa brodara.
 • Strana i domaća plovila izjednačeni su u pogledu plaćanja i visine pristojbe za uporabu obale/pontona. Pristojbe za uporabu obale/pontona naplaćuju se pod istim uvjetima za plovilo koje pretovara robu preko obalne crte, kao i s broda na brod.
 • Brodar, njegov agent ili druga osoba koja zastupa brodara dužni su za teret ili putnike dati vjerodostojne podatke. Pristojba se plaća na bruto težinu tereta, odnosno ukrcanu/iskrcanu nedjeljivu tonu. Količina pretovarene robe dokazuje se službenim dokumentom (tovarni list, teretnica i sl.)
 • Lučka uprava ispostavlja račun brodaru, njegovom agentu ili drugoj osobi koja zastupa brodara. Stranim brodarima se ispostavlja račun u EUR po srednjem tečaju HNB na dan ispostavljanja računa.
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju prijevoz putnika, vozila ili robe na lučkom području Lučke uprave Sisak dužni su Lučkoj upravi Sisak dostaviti točne podatke o kretanju prometa. Ukoliko takve podatke ne dostave ili dostave netočne podatke pristojba će se fakturirati prema punom kapacitetu broda.
 • Lučka uprava Sisak ima pravo obavljati kontrolu prevezenih putnika, vozila ili robe na lučkom području Lučke uprave Sisak
 • Iznos pristojbe po putniku, poglavito u lokalnom prometu, mogu se dogovoriti s brodarom po povlaštenoj cijeni posebnim ugovorom odnosno odlukom Upravnog vijeća Lučke uprave Sisak.
 • Kod putničkih plovila za kružna putovanja može se odrediti pristojba za otkaz rezervacije.
 • Pristojba za otkaz rezervacije ne može se odrediti u slučaju opravdanih razloga, koje procjenjuje lučka uprava, i više sile (npr. smrti, bolesti, pružanja liječničke pomoći osobama na plovilu, nepovoljnih meteoroloških prilika, obustave plovidbe).

III. LEŽARINA

Ležarina se plaća za plovilo koje koristi javnu luku ili javno pristanište u druge svrhe osim radi ukrcaja/iskrcaja tereta, putnika, opskrbe plovila gorivom, mazivom, vodom i namirnicama. Ležarinu ne plaćaju hrvatska javna i vojna plovila. Ležarina se ne plaća u slučaju izvanrednih okolnosti (u slučaju smrti, bolesti osoba na plovilu, radi pružanja liječničke pomoći osobama na plovilu). Ležarina se ne plaća za plovila na koja se odnosi koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti ili ako je sklopljen poseban sporazum s Lučkom upravom. Za plovila koja borave u luci radi nevremena, popravka, havarije ili zbog zatvaranja plovnog puta, može se odrediti ležarina u visini od 50% osnovnog iznosa. Za plovila stalno smještena u luci radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, ležarina se može odrediti temeljem posebnog ugovora, uvećana do 100% maksimalnog iznosa iz Priloga 1., 2. i 3. ove Odluke. Za plovila koja obavljaju boksažu, a koje koristi koncesionar luke ili pristaništa, ležarina se ne naplaćuje.

Pristojbu za ležarinu plaća brodar, njegov agent ili druga osoba koja zastupa brodara za:

 • plovilo koje koristi luku nakon isteka vremena potrebnog za ukrcaj/iskrcaj,
 • putničko plovilo nakon isteka vremena za boravak putničkog plovila u luci ili pristaništu prema objavljenom (najavljenom) redu plovidbe,
 • ostala plovila i plutajuće objekte nakon njihova uplovljavanja.

Plovila koja indirektno koriste privez luke (preko drugog plovila) plaćaju ležarinu kao za direktno korištenje priveza. Jedinica za obračun ležarine je dužni metar za nedjeljivi dan. Ležarina počinje teći nakon završetka prekrcajnih operacija odnosno isteka vremena potrebnog za ukrcaj/iskrcaj tereta ili nakon isteka vremena za boravak putničkog plovila prema objavljenom (najavljenom) redu plovidbe.

IV.  PRISTOJBA ZA VEZ

 • Pristojbu za vez plaća plovilo koje koristi javno pristanište stalno (godišnje) ili povremeno (dnevno ili mjesečno).
 • Za plovila u raspremi može se odrediti pristojba za vez u iznosu do 50% punog iznosa.
 • Korisnik javnog pristaništa koji ne posjeduje plovilo, a rezervirao je vez u javnom pristaništu, plaća pristojbu za vez paušalno. Ukoliko tijekom godine dođe u posjed plovila ili proda plovilo, paušalni iznos računat će se razmjerno broju dana u godini za koje ima rezervaciju.
 • Pristojbu za vez ne plaćaju hrvatska javna i vojna plovila.
 • Pristojbu za vez plaća vlasnik plovila ili druga osoba koja zastupa vlasnika (ribolovni, moto – nautički klubovi i sl.).
 • Jedinica mjere za stalan vez je dužina plovila, a jedinica za povremeni vez je nedjeljivi dan.
 • Lučka uprava Sisak ispostavlja račun vlasniku plovila ili drugoj osobi koja zastupa vlasnika.
 • Pristojba za vez uključuje korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture, preuzimanje komunalnog otpada-smeća u manjim količinama, te korištenje struje do 5 kW i vode do 1 m3. Ograničenja isporuke struje i vode ne povlače za sobom promjenu cijena.
 • Dodatna korištenja struje, vode i prihvat veće količine odvoza komunalnog otpadanaplatiti će se prema tarifama koje odredi nositelj odobrenja za obavljanje lučkih djelatnosti ili Lučka uprava Sisak. Plovila na vezovima s mjernim satovima plaćaju prema izmjerenoj potrošnji. Potrošnja na vezovima bez mogućnosti mjerenja potrošnje vode i struje obračunat će se prema duljini plovila po danu korištenja.
 • Navedene pristojbe za vez plaćaju plovni objekti u punom iznosubez obzira na odobreni način veza, te da li su vezani uz obalu ili bokom na drugi plovni objekt.
 • Korisnik obale obvezan je nadoknaditi štetupokidanog veznog sustava prema ustanovljenoj procjeni štete.
 • Pristojbe za vez se plaćaju temeljem duljine plovilapreko svega. Lučka uprava zadržava pravo provjere duljine.
 • U slučaju nesklada dimenzija plovila Lučka uprava će obračunati cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama.Pomoćna plovila koja koriste zaseban vez naplaćuju se u skladu sa cjenikom.
 • Pristojba plaćena za vez predstavlja razdoblje od 12.00 sati do 12.00 sati narednog dana.Nakon 12.00 sati naplaćuje se vez za sljedeći dan.

V.  ZAVRŠNE ODREDBE

 • Cijene lučkih pristojbi izražavaju se u hrvatskim kunama, a prema potrebi preračunavaju se u eure prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze.
 • Visina lučkih pristojbi za uporabu obale/pontona, ležarinu i pristojbe za vez određene su u tablicama iz Priloga 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ove Odluke.
 • Ova Odluka dostavlja se na suglasnost ministru pomorstva, prometa i infrastrukture, a stupa na snagu danom zaprimanja suglasnosti u Lučkoj upravi Sisak. Odluka i suglasnost na Odluku objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranici Lučke uprave Sisak.
 • Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti :
  • * US – 09 – 13, Sisak, 12. lipnja 2009. god.
  • * KLASA: 052/10-03/07, URBROJ: 376-02-10-01-15, Sisak, 24. svibnja 2010.god.
  • * KLASA: 052/11-03/02, URBROJ: 376-02-01-11-03, Sisak, 31. siječnja 2011.god.
  • * KLASA: 052/13-03/03, URBROJ: 376-02-01-13-07, Sisak, 20. lipnja 2013.god.

Predsjednik Upravnog vijeća:
______________
Marjanović Željko


PRILOG 1.

TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA UPORABU OBALE/PONTONA

TERETNA PLOVILA
Redni broj Temelj za obračun pristojbe Jedinica mjere Po jedinici mjere plovila
kn
1. UKRCAJ/ISKRCAJ RASUTIH TERETA
a) Ugljen, željezna ruda i ostale rude, glina, kaolin, bitumen, šamot, cement, koks, petrolkoks nedjeljiva tona 2,50
b) Umjetna gnojiva, fosfati, soli, sumpor nedjeljiva tona 2,20
c) Staro željezo i otpaci nedjeljiva tona 2,30
d) Šljunak prirodni, šljunčani i kameni agregati, pijesak nedjeljiva tona 1,00
d1) Željezna troska nedjeljiva tona 1,00
e) Žitarice i uljarice u zrnu i u uobičajenim stanjima nakon industrijske prerade nedjeljiva tona 1,00
f) Ostali rasuti tereti nedjeljiva tona 2,00
2. UKRCAJ/ISKRCAJ TEKUĆIH TERETA
a) Nafta i naftni derivati, bioetanol, etanol nedjeljiva tona 1,00
b) Vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva i masnoće vegetabilnog i mineralnog porijekla, lateks, kemikalije i melasa nedjeljiva tona 3,00
c) Ostali tekući tereti nedjeljiva tona 3,00
3. UKRCAJ/ISKRCAJ GENERALNIH TERETA
a) Betonsko željezo, cijevi, kutno željezo, limovi u paketima, koluti, čelične gredice, ingoti, sirovo željezo nedjeljiva tona 3,00
c) Drvo, uključivo trupci, rezana građa, drvni proizvodi nedjeljiva tona 3,50
d) Pakirani tereti (paketi, kartoni, sanduci) komad 4,00
e) Paletizirani tereti nedjeljiva tona 10,00
f) Tereti u vrećama nedjeljiva tona 6,00
g) Vozila, motocikli nedjeljiva tona 20,00
h) Kontejneri prazni TEU 15,00
i)Kontejneri puni TEU 50,00
j) Teški tereti preko 40 t nedjeljiva tona 35,00
k) Ostali generalni tereti nedjeljiva tona 7,00
4. UKRCAJ/ISKRCAJ OPASNIH TERETA (OSIM GORIVA) nedjeljiva tona 18,00
5. OPSKRBA PLOVILA metar 18,00
PUTNIČKA PLOVILA
1. PRIHVAT/OTPREMA PUTNIKA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI putnik 18,50
2. PRIHVAT/OTPREMA PUTNIKA U DOMAĆOJ PLOVIDBI putnik 10,00
3. OPSKRBA PLOVILA metar 18,50
4. OTKAZ REZERVACIJE plovilo 1.500,00

PRILOG 2.

TABLICA VISINE LEŽARINE

LEŽARINA
STAVKA OSNOVA IZNOS kn
Plovila za prijevoz tereta Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila 30,00 x m x broj dana
Plovila na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila 50,00 x m x broj dana

PRILOG 3.

TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA VEZ

STALNI VEZ (GODIŠNJE)
Red. broj STAVKA OSNOVICA IZNOS ( kn)
1. Plovila do 5 m dužine plovilo  500,00
2. Plovila od 5 do 12 m dužine plovilo  700,00
3. Plovila od 12 do 20 m dužine plovilo 1200,00
4. Plovila preko 20 m dužine nedjeljivi dužni metar plovila 150,00xm
5. Paušal plovilo 200,00
POVREMENI VEZ (MJESEČNO)
1. Plovila  do 5 m dužine plovilo 200,00
2. Plovila od 5 do 12 m dužine plovilo 300,00
3. Plovila od 12do 20 m dužine plovilo 400,00
4. Plovila preko 20 m dužine nedjeljivi dužni metar plovila 50,00xm
POVREMENI VEZ (DNEVNO)
1. Plovila  do 5 m dužine plovilo 100,00
2. Plovila od 5 do 12 m dužine plovilo 200,00
3. Plovila od 12 do 20 m dužine plovilo 300,00
4. Plovila preko 20 m dužine nedjeljivi dužni metar plovila 30,00xm