PROJEKTI:

Realizacija programa rada 2006.-2015:

Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku

1 Pred Investicijska studija završena, 09/2007
2 Investicijska studija (s cost-benefit analizom koja obuhvaća ekonomske i financijske analize) završena, 12/2007.
3 Idejni projekt završeno, 11/2005
4 Glavni projekt završen, 06/2008
5 Konačni dizajn završen, 12/2008
6 Lokacijska dozvola, za čije je dobivanje plaćen vodni doprinos u iznosu od 612.807,30 kn i komunalni doprinos u iznosu 33.926,00 kn dobivena, 04.09.2008.
7 Građevinska dozvola dobivena, 11.05.2009.
8 Potvrda Ministarstva kulture o usklađenosti sa Naturom 2000 od 08.08.2011.god. (te ispunjen obrazac Annex 1 u svrhu podnošenja aplikacije za financiranje projekata iz Eu).

Rekonstrukcija tank teglenice “TT-19812” u plutajući pristan “Barbara”

1 Kupnja TT – 19812 siječanj 2006.
2 Projektiranje bitvi, temelja pristupnog mosta i uporišnih gnijezda odbojnika (šorpanja) broda za privezivanje listopad 2006.
3 Rekonstrukcija TT 19812 u prihvatni ponton – štek prosinac 2006.
4 Projektiranje  odbojnika, pristupnog mosta i dimenzioniranje čeličnih užadi za privez pontona srpanj 2007.
5 Izrada temelja mosta, bitvi i uporišnih gnijezda odbojnika i uređenje pristupne plohe svibanj 2008.
6 Izrada strojarske opreme, pristupnog mosta, odbojnika i sustava privezivanja prihvatnog pontona lipanj 2008.
7 Postavljanje elektro ormara sa osiguračima studeni 2008.
8 Postavljanje vodovodnih cijevi i spajanje studeni 2008.
9 Vodni priključak studeni 2008.

Javno putničko pristanište na rijeci Kupi u Sisku

1 Idejno rješenje dobiveno, 08/2009
2 Idejni projekt završen, 09/2009
3 Geotehnički istražni radovi dobiveno, 10/2009
4 Glavni projekt završen, 07/2010
5 Lokacijska dozvola dobivena, 18.01.2010.
6 Potvrda glavnog projekta dobivena, 21.10.2010.