Sample menu:

O NAMA

dizalica

Javna ustanova Lučka uprava Sisak, sa sjedištem u Sisku – za vodni put rijeke Save od rkm 469. (ušće Velikog Struga) do granice s Republikom Slovenijom i rijeke Kupe, područje unutarnjih voda Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, područja općina Plitvičkih Jezera iz Ličko-senjske županije te područja Nacionalnog parka Krka iz Šibensko-kninske županije, kao i za sva ostala nespomenuta područja unutarnjih voda


Programska orijentacija

Programska orijentacija Lučke uprave Sisak, slijedeći strateške ciljeve Republike Hrvatske u razvoju riječnog prometa i potrebe lokalne, zajednice razvija aktivnosti na određivanju lučkog područja, izgradnji navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku, izgradnji komunalnog pristaništa, javnog putničkog pristaništa, komercijalizaciji lučkih i pratećih djelatnosti i integraciji rijeka u svakodnevnom životu građana.

Trajna vrijednost prometno-geografskog položaja Siska je njegov smještaj na rijekama Kupi, Savi i Odri, kao i blizina Parka prirode Lonjsko polje uz rijeku Savu i njezine pritoke.Danas je u fokusu interesa grada razvoj riječnog prometa, uređenje plovnog puta Save, gradnja Hrvatskog nautičkog riječnog centra.
Više od polovice Sisačko-moslavačke županije bilo je okupirano u ratu s velikim ljudskim i materijalnim gubicima.
Posljedice nepovoljnog prometnog položaja Siska u razdoblju 1991.-1995. kada je Sisak bio grad na granici na kojoj se prekidaju svi prometni tokovi, osjećaju se i danas.Riječni promet Savom bio je potpuno prekinut. Normalizacijom prilika u hrvatskoj djelomično je oživljen rad riječne luke Crnac, a plovni put Savom obnovljen je u manjoj mjeri, znatno ispod razine mogućeg. Za Hrvatsku, bez razgranate mreže unutrašnjih plovnih putova, Sisak kao završni terminal plovidbe rijekom Savom i najbliža točka Dunavskog plovnog puta prema sjevernom Jadranu ima velik značaj i sasvim sigurno svoju šansu.